Skate spots near Lorne Skate Park

Lorne Rail

Lorne Rail

Bells Bowl

Bells Bowl

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Winki Kicker

Winki Kicker

Bay Stairs

Bay Stairs

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Grossmans Rail

Grossmans Rail

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Fischer Ledge

Fischer Ledge

Coles Rail

Coles Rail

Colac Benches

Colac Benches

West Rest

West Rest

Deakin Rail

Deakin Rail

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Warralily Curb

Warralily Curb

Waurn Bank

Waurn Bank

Cuthberts

Cuthberts

Pool Benches

Pool Benches

Supa Curb

Supa Curb

Spliff Bank

Spliff Bank

Cement Works

Cement Works

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Woolworths Bar

Woolworths Bar

LC DIY

LC DIY

2 stair ledge

2 stair ledge

Alley Cats Curbs

Alley Cats Curbs

Barrier to Ledge

Barrier to Ledge

Westfield Bank

Westfield Bank

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Town Hall Ledges

Town Hall Ledges

GMHBA Gap

GMHBA Gap

Rheingold Ledges

Rheingold Ledges

SGO Dock

SGO Dock

Cunningham St

Cunningham St

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Barwon Ledge

Barwon Ledge

Police Stoop

Police Stoop

Costa Ledge

Costa Ledge

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Malop Bank

Malop Bank

Malop St Ledges

Malop St Ledges

James St Ledge

James St Ledge

Ford Ledge

Ford Ledge

Head Space

Head Space

Cuzens Stairs

Cuzens Stairs

Cuzens Ledge

Cuzens Ledge

Fire Gap

Fire Gap

Market Bumps

Market Bumps

G High 5 Block

G High 5 Block

Car Park Wallie

Car Park Wallie

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·