Skate spots near Horsham New Skatepark

Chinese Rail

Chinese Rail

Ararat Oval

Ararat Oval

Subway Bars

Subway Bars

Gason Bank

Gason Bank

Hamilton Benches

Hamilton Benches

Gray St Rail

Gray St Rail

Streatham Rail

Streatham Rail

Retirement Rail

Retirement Rail

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Gong Gong

Gong Gong

Info Ledge

Info Ledge

Church Rail

Church Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Emmuel

Emmuel

Lava Street Rail

Lava Street Rail

Woolies Out Rail

Woolies Out Rail

Tafe Kicker

Tafe Kicker

Lave St Curb

Lave St Curb

Cramont St Bank

Cramont St Bank

Foster St

Foster St

Lincraft Bar

Lincraft Bar

Red Rooter Bank

Red Rooter Bank

Library Benches

Library Benches

Coles Rail

Coles Rail

Colac Benches

Colac Benches

School Ledges

School Ledges

School Ledge

School Ledge

Banno Ledge

Banno Ledge

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Lorne Rail

Lorne Rail

Charles St Bank

Charles St Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·