Skate spots near Cobram Bowl

Faithful Bank

Faithful Bank

McKoy St Rail

McKoy St Rail

West albury 9

West albury 9

Burrows Ditch A

Burrows Ditch A

3 story

3 story

Albury Library

Albury Library

Tall Rail

Tall Rail

Bank to Sub

Bank to Sub

Art Rails

Art Rails

Wagga Tafe Rail

Wagga Tafe Rail

Wagga High Rails

Wagga High Rails

Generocity Bank

Generocity Bank

Morrow St Rail

Morrow St Rail

Bush Ledge

Bush Ledge

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Library Ledge

Library Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

La trove UNi

La trove UNi

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Avis Hip

Avis Hip

Fruity Overrail

Fruity Overrail

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

NMIT double set

NMIT double set

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Park St Gap

Park St Gap

Bulleen Banks

Bulleen Banks

UNO DIY

UNO DIY

Executive Bank

Executive Bank

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

De Chene 10

De Chene 10

Albert St Rail

Albert St Rail

Yellow Out Rail

Yellow Out Rail

Pipe Rail

Pipe Rail

Normandy Bank

Normandy Bank

Doncaster rAil

Doncaster rAil

Moreland Bank

Moreland Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Grass Gap

Grass Gap

Albert St Ledge

Albert St Ledge

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Frank Hubba

Frank Hubba

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Station Benches

Station Benches

Station Rail

Station Rail

Sulfaro KIcker

Sulfaro KIcker

Sulfaro Gap

Sulfaro Gap

Clifton Hill spot

Clifton Hill spot

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

Ponds Bank

Ponds Bank

Graf Wallride

Graf Wallride

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·