Skate spots near Meredith Skatepark

School Ledges

School Ledges

School Ledge

School Ledge

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Secret School

Secret School

Baptist Rail

Baptist Rail

Dog Park Rail

Dog Park Rail

Grant St Rail

Grant St Rail

Gong Gong

Gong Gong

Pool Jammer

Pool Jammer

Bell Park 15

Bell Park 15

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

KFC Kicker

KFC Kicker

Subway Over Rail

Subway Over Rail

Flower Ledge

Flower Ledge

Grammer Ditch

Grammer Ditch

Backass Pipes

Backass Pipes

Black Benches

Black Benches

Victor Curb

Victor Curb

Greta St Bank

Greta St Bank

Dragons Rail

Dragons Rail

Nelson Ledge

Nelson Ledge

Cowie Bin

Cowie Bin

St Johns Rail

St Johns Rail

Cement Works

Cement Works

Deans Barrier

Deans Barrier

Underpass Rail

Underpass Rail

Bust Bank

Bust Bank

Manny Stairs

Manny Stairs

Pickers Wallie

Pickers Wallie

Chruch Ramp

Chruch Ramp

Town Hall Ledges

Town Hall Ledges

Bowl Over Rail

Bowl Over Rail

Woolworths Bar

Woolworths Bar

Avalon Bank

Avalon Bank

Glenieth Ledge

Glenieth Ledge

Drumcondra Bank

Drumcondra Bank

upledge

upledge

Barrier to Ledge

Barrier to Ledge

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

SGO Dock

SGO Dock

Cunningham St

Cunningham St

Pier Ledge

Pier Ledge

Pier Rainbow

Pier Rainbow

Barwon Ledge

Barwon Ledge

Costa Ledge

Costa Ledge

Ford Ledge

Ford Ledge

Fire Gap

Fire Gap

Rough Bank

Rough Bank

Old Ledge

Old Ledge

TAC Gap

TAC Gap

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·