Skate spots near Violet Town Skatepark

Faithful Bank

Faithful Bank

Thing

Thing

McKoy St Rail

McKoy St Rail

West albury 9

West albury 9

3 story

3 story

Library Banks

Library Banks

Library Bank

Library Bank

Lifeline

Lifeline

Swift Kicker

Swift Kicker

Burrows Ditch A

Burrows Ditch A

Bush Ledge

Bush Ledge

Lakeside Tranny

Lakeside Tranny

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Library Ledge

Library Ledge

La trove UNi

La trove UNi

Industrial Kicker

Industrial Kicker

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Korong Flat Bar

Korong Flat Bar

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

NMIT double set

NMIT double set

Bulleen Banks

Bulleen Banks

Heidelberg Banks

Heidelberg Banks

Doncaster rAil

Doncaster rAil

Yellow Out Rail

Yellow Out Rail

UNO DIY

UNO DIY

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Avis Hip

Avis Hip

De Chene 10

De Chene 10

Albert St Rail

Albert St Rail

Pipe Rail

Pipe Rail

Sulfaro Gap

Sulfaro Gap

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Park St Gap

Park St Gap

Business Rail

Business Rail

Sheen Bank to Wall

Sheen Bank to Wall

Coburg Out Ledge

Coburg Out Ledge

Station Set

Station Set

Executive Bank

Executive Bank

Normandy Bank

Normandy Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Frank Hubba

Frank Hubba

Purple Stoop

Purple Stoop

Grass Gap

Grass Gap

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Moreland Bank

Moreland Bank

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Station Benches

Station Benches

Station Rail

Station Rail

Tafe Bank

Tafe Bank

Capped Banks

Capped Banks

Blake's Bank

Blake's Bank

7-Eleven Bank

7-Eleven Bank

Nelson Bank Thing

Nelson Bank Thing

Kingsley Rail

Kingsley Rail

Clifton Hill spot

Clifton Hill spot

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·