Skate spots near Round Ledges

Kangan Ledges

Kangan Ledges

CQ Banks

CQ Banks

Merchant Rail

Merchant Rail

80

80

Marvel Spot

Marvel Spot

Aurora Curb

Aurora Curb

Nine Bank

Nine Bank

Merchant Ledge

Merchant Ledge

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

The Egg

The Egg

Webb Bridge

Webb Bridge

Crown Bench

Crown Bench

Red Thing

Red Thing

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Batman Rail

Batman Rail

DFO Thing

DFO Thing

WTC Ledge

WTC Ledge

Batman Ledge

Batman Ledge

Maccas Ledge

Maccas Ledge

Collins Bank

Collins Bank

Ingles St Rail

Ingles St Rail

Jim's Hip

Jim's Hip

Orange Ledge

Orange Ledge

Under Ledge

Under Ledge

Welsh Rail

Welsh Rail

Grass Curb

Grass Curb

Stairs Kicker

Stairs Kicker

White Planter

White Planter

Lorimar Ledge

Lorimar Ledge

Oz Wharf Bank 2

Oz Wharf Bank 2

Oz Wharf Ledge

Oz Wharf Ledge

School Gap

School Gap

Exhibit Blocks

Exhibit Blocks

Refo Stairs

Refo Stairs

Flagstaff

Flagstaff

Diamond Bar

Diamond Bar

Costco

Costco

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·