Skate spots near Koroit Skatepark

Emmuel

Emmuel

Lava Street Rail

Lava Street Rail

Cramont St Bank

Cramont St Bank

Tafe Kicker

Tafe Kicker

Lave St Curb

Lave St Curb

Foster St

Foster St

Woolies Out Rail

Woolies Out Rail

Lincraft Bar

Lincraft Bar

Info Ledge

Info Ledge

Church Rail

Church Rail

Hamilton Benches

Hamilton Benches

Gray St Rail

Gray St Rail

Streatham Rail

Streatham Rail

Coles Rail

Coles Rail

Colac Benches

Colac Benches

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Ararat Oval

Ararat Oval

Gason Bank

Gason Bank

Bay Stairs

Bay Stairs

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·