Skate spots near Subway Bars

Chinese Rail

Chinese Rail

Ararat Oval

Ararat Oval

Gason Bank

Gason Bank

Streatham Rail

Streatham Rail

Flower Ledge

Flower Ledge

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Gong Gong

Gong Gong

Hamilton Benches

Hamilton Benches

Gray St Rail

Gray St Rail

Info Ledge

Info Ledge

Church Rail

Church Rail

Woolies Out Rail

Woolies Out Rail

Emmuel

Emmuel

Lincraft Bar

Lincraft Bar

Lava Street Rail

Lava Street Rail

Warrnambool Bricks

Warrnambool Bricks

Lave St Curb

Lave St Curb

Foster St

Foster St

Tafe Kicker

Tafe Kicker

Cramont St Bank

Cramont St Bank

Red Rooter Bank

Red Rooter Bank

Coles Rail

Coles Rail

Library Benches

Library Benches

Colac Benches

Colac Benches

Art Rails

Art Rails

School Ledges

School Ledges

School Ledge

School Ledge

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Secret School

Secret School

Lovely Double Set

Lovely Double Set

Secret School Rail

Secret School Rail

Hamlyn Banks Rail

Hamlyn Banks Rail

Black Benches

Black Benches

Cement Works

Cement Works

Fyans Park Rail

Fyans Park Rail

West Rest

West Rest

Christian Hubba

Christian Hubba

Fyans Park Double

Fyans Park Double

Deakin Rail

Deakin Rail

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Pool Benches

Pool Benches

Waurn Bank

Waurn Bank

Cuthberts

Cuthberts

Anglesea Out Ledge

Anglesea Out Ledge

Lorne Rail

Lorne Rail

Fischer Ledge

Fischer Ledge

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Charles St Bank

Charles St Bank

Grossmans Rail

Grossmans Rail

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Bells Bowl

Bells Bowl

Winki Kicker

Winki Kicker

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·