Skate spots near O Riordan St Kicker

John St Jam

John St Jam

Recycle Kicker

Recycle Kicker

Brickworks Bank

Brickworks Bank

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Odea Gap

Odea Gap

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Fernside Bank

Fernside Bank

Park Bank

Park Bank

Green Square

Green Square

Matron Ledge

Matron Ledge

Metro Blocks

Metro Blocks

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Watchful Rail

Watchful Rail

Archibald Ledge

Archibald Ledge

Oval Wallride

Oval Wallride

Balfour Rail

Balfour Rail

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Amelia Ledge

Amelia Ledge

Amelia Benches

Amelia Benches

Uni Bank

Uni Bank

Ledge Mania

Ledge Mania

Col James

Col James

Avenal Rail

Avenal Rail

Alison Park

Alison Park

Carriage Ledge

Carriage Ledge

Black Ledge

Black Ledge

Henry Deane

Henry Deane

Wade St Rail

Wade St Rail

Anzac Rail

Anzac Rail

Boys Rail

Boys Rail

Tower Bank

Tower Bank

Bay St Dtich

Bay St Dtich

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·