Skate spots near Barham Skatepark

Art Rails

Art Rails

ASR Bank

ASR Bank

Snooze Ledge

Snooze Ledge

Vahland Ledges

Vahland Ledges

Seven Creeks Thing

Seven Creeks Thing

Anglican Rail

Anglican Rail

Council Ledge

Council Ledge

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Ararat Oval

Ararat Oval

Faithful Bank

Faithful Bank

Gong Gong

Gong Gong

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Backass Pipes

Backass Pipes

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Avis Hip

Avis Hip

Blue Ledge

Blue Ledge

Rail Trail Bank

Rail Trail Bank

Melton Drains

Melton Drains

Caroline Thing

Caroline Thing

Pink Banks

Pink Banks

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Bush Ledge

Bush Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Executive Bank

Executive Bank

Gottliebsen

Gottliebsen

Hurstbridge Bank

Hurstbridge Bank

Rover Rail

Rover Rail

Park St Gap

Park St Gap

Library Banks

Library Banks

Res Library Ledges

Res Library Ledges

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Furlong Bank

Furlong Bank

La trove UNi

La trove UNi

Streatham Rail

Streatham Rail

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Cons Ditch

Cons Ditch

De Chene 10

De Chene 10

Library Ledge

Library Ledge

Coburg Out Ledge

Coburg Out Ledge

Station Set

Station Set

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

UNO DIY

UNO DIY

Moreland Bank

Moreland Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·