Skate spots near Bay Stairs

Lorne Rail

Lorne Rail

Coles Rail

Coles Rail

Yard Mini Ramp

Yard Mini Ramp

Bells Bowl

Bells Bowl

Winki Kicker

Winki Kicker

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Grossmans Rail

Grossmans Rail

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Fischer Ledge

Fischer Ledge

West Rest

West Rest

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Deakin Rail

Deakin Rail

Pool Benches

Pool Benches

Warralily Curb

Warralily Curb

Waurn Bank

Waurn Bank

Cuthberts

Cuthberts

Info Ledge

Info Ledge

Supa Curb

Supa Curb

Church Rail

Church Rail

Cement Works

Cement Works

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Spliff Bank

Spliff Bank

Alley Cats Curbs

Alley Cats Curbs

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Barwon Ledge

Barwon Ledge

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Woolworths Bar

Woolworths Bar

Cuzens Stairs

Cuzens Stairs

Cuzens Ledge

Cuzens Ledge

LC DIY

LC DIY

School Ledges

School Ledges

School Ledge

School Ledge

Banno Ledge

Banno Ledge

2 stair ledge

2 stair ledge

upledge

upledge

Barrier to Ledge

Barrier to Ledge

Westfield Bank

Westfield Bank

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Town Hall Ledges

Town Hall Ledges

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

Waterfront Banks

Waterfront Banks

GMHBA Gap

GMHBA Gap

Rheingold Ledges

Rheingold Ledges

SGO Dock

SGO Dock

Cunningham St

Cunningham St

Dragons Rail

Dragons Rail

Pier Ledge

Pier Ledge

Pier Rainbow

Pier Rainbow

Police Stoop

Police Stoop

Costa Ledge

Costa Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·