Skate spots near P Mac

Medical Bar

Medical Bar

Bank Stairs

Bank Stairs

Dax Bank

Dax Bank

Dax Benches

Dax Benches

Barry Banks

Barry Banks

Uni Square

Uni Square

iMax gap

iMax gap

Library Bank

Library Bank

QV Ledge

QV Ledge

Union Ledge

Union Ledge

Neil St Rail

Neil St Rail

Batman Rail

Batman Rail

KJG Ledges

KJG Ledges

Argyle Ledge

Argyle Ledge

Argyle Stage

Argyle Stage

Argyle Stairs

Argyle Stairs

Neill St Gap

Neill St Gap

Welsh Rail

Welsh Rail

Shell

Shell

Flagstaff

Flagstaff

Wall Ride

Wall Ride

Wesley Outledge

Wesley Outledge

Gaol Ledge

Gaol Ledge

Flinders rail

Flinders rail

arts center

arts center

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

Crown Bench

Crown Bench

Red Thing

Red Thing

Aquarium Spot

Aquarium Spot

Otter St

Otter St

Round Ledges

Round Ledges

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·