Skate spots near Santa Maria Ledges

Frank Hubba

Frank Hubba

Grass Gap

Grass Gap

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

UNO DIY

UNO DIY

Station Rail

Station Rail

Fitzy Plaza

Fitzy Plaza

Pipe Rail

Pipe Rail

NMIT double set

NMIT double set

Neil St Rail

Neil St Rail

Circus Ledge

Circus Ledge

Otter St

Otter St

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Neill St Gap

Neill St Gap

De Chene 10

De Chene 10

Grey Bank

Grey Bank

Yarra Bank

Yarra Bank

Car Park Banks

Car Park Banks

Punt Rd 13

Punt Rd 13

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

Lincoln Square

iMax gap

iMax gap

Trinity collage

Trinity collage

kew 10

kew 10

Medical Bar

Medical Bar

Bank Stairs

Bank Stairs

Union Ledge

Union Ledge

Argyle Ledge

Argyle Ledge

Argyle Stage

Argyle Stage

Argyle Stairs

Argyle Stairs

NAB Ledge

NAB Ledge

Moreland Bank

Moreland Bank

Dax Bank

Dax Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·