Skate spots near York Skatepark

Edible Bank

Edible Bank

Brick Bench

Brick Bench

Shitplant

Shitplant

Woolstores

Woolstores

Magot Kicker

Magot Kicker

Reponse Bank

Reponse Bank

Middleton Rail

Middleton Rail

Council Bank

Council Bank

Museum Ledge

Museum Ledge

Gerro Ledges

Gerro Ledges

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·