Skate spots near Loyola Skate Park

Grey Ledges

Grey Ledges

The Bunker

The Bunker

Mc Rail

Mc Rail

Curved Curb

Curved Curb

Merret Taco

Merret Taco

Shop Ledges

Shop Ledges

Target Ledges

Target Ledges

Tennis Ledge

Tennis Ledge

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Brooklyn

Brooklyn

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

L Ditch

L Ditch

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Melton Drains

Melton Drains

Furlong Bank

Furlong Bank

Avalon Bank

Avalon Bank

Blue Ledge

Blue Ledge

Caroline Thing

Caroline Thing

Port Banks

Port Banks

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Droop St Ledge

Droop St Ledge

Cons Ditch

Cons Ditch

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Port Mini Ledge

Port Mini Ledge

Hospital Thing

Hospital Thing

Ghost town 9

Ghost town 9

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Just some ledge

Just some ledge

Flower Banks

Flower Banks

Ingles St Rail

Ingles St Rail

Black Bench

Black Bench

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

The Egg

The Egg

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·