Skate spots near Mernda Skatepark

Bush Ledge

Bush Ledge

Library Ledge

Library Ledge

La trove UNi

La trove UNi

Industrial Bank

Industrial Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

NMIT double set

NMIT double set

Bulleen Banks

Bulleen Banks

UNO DIY

UNO DIY

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

De Chene 10

De Chene 10

Albert St Rail

Albert St Rail

Pipe Rail

Pipe Rail

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Normandy Bank

Normandy Bank

Coburg Out Ledge

Coburg Out Ledge

Station Set

Station Set

Beavers Rail

Beavers Rail

Park St Gap

Park St Gap

Frank Hubba

Frank Hubba

Grass Gap

Grass Gap

Northcote Ledges

Northcote Ledges

Moreland Bank

Moreland Bank

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Station Rail

Station Rail

Doncaster rAil

Doncaster rAil

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

Executive Bank

Executive Bank

Avis Hip

Avis Hip

Trinity collage

Trinity collage

kew 10

kew 10

VIc Park Ledge

VIc Park Ledge

Ponds Bank

Ponds Bank

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Fitzy Plaza

Fitzy Plaza

Tafe Bank

Tafe Bank

Capped Banks

Capped Banks

Blake's Bank

Blake's Bank

7-Eleven Bank

7-Eleven Bank

Kingsley Rail

Kingsley Rail

Hermans ledge

Hermans ledge

Medical Bar

Medical Bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·