Skate spots near Burnett Heads Skatepark

Kent St bank

Kent St bank

Ergon Bank

Ergon Bank

North Arm Rail

North Arm Rail

Big Pineapple

Big Pineapple

Kunda Ditch

Kunda Ditch

Capricorn DIY

Capricorn DIY

Flinders Red

Flinders Red

Northlakes Banks

Northlakes Banks

Ascot

Ascot

Longland ledges

Longland ledges

Hertson Overrail

Hertson Overrail

Hale st

Hale st

Barry Kicker

Barry Kicker

Edwards Bump

Edwards Bump

St Johns Rail

St Johns Rail

Roma Dunnies

Roma Dunnies

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Creek St

Creek St

Queens Stairs

Queens Stairs

Eagle Double

Eagle Double

Yellow Overrail

Yellow Overrail

Eagle Double

Eagle Double

Small Stair Jump

Small Stair Jump

Jump n Grind

Jump n Grind

Kangaroo Ledge

Kangaroo Ledge

Main St Ledge

Main St Ledge

Botanic Rail

Botanic Rail

5 block

5 block

Fith Rail

Fith Rail

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Downes Rail

Downes Rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

Amart rail

Amart rail

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Healthwood Rail

Healthwood Rail

Bean n Leaf

Bean n Leaf

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·