Skate spots near Ewan Park Banks

Ledge Mania

Ledge Mania

Avenal Rail

Avenal Rail

Hunt Rail

Hunt Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Metro Blocks

Metro Blocks

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Muddy Creek

Muddy Creek

Wilson Ledge

Wilson Ledge

John St Jam

John St Jam

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Balmain 11

Balmain 11

Dangar pl ledge

Dangar pl ledge

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Odea Gap

Odea Gap

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Thommos Ledge

Thommos Ledge

Greek St Slappy

Greek St Slappy

Tower Bank

Tower Bank

Park Lane Bank

Park Lane Bank

Wentworth Park

Wentworth Park

Fernside Bank

Fernside Bank

Park Bank

Park Bank

Harris St Bank

Harris St Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·