Skate spots near Strathfield South Skate Park

Hunt Rail

Hunt Rail

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Fivedock Drains

Fivedock Drains

Yagoona

Yagoona

Rowe Pipes

Rowe Pipes

Olympic Bank

Olympic Bank

Wall Rail

Wall Rail

Ried Gap

Ried Gap

Rider Spot

Rider Spot

Mavis Hip

Mavis Hip

Waters Edge

Waters Edge

Mental Rail

Mental Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Ledge Mania

Ledge Mania

Avenal Rail

Avenal Rail

Blue Bar

Blue Bar

John Whitton

John Whitton

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Metro Blocks

Metro Blocks

Hunters Hill 10

Hunters Hill 10

Balmain 11

Balmain 11

Rex St Rail

Rex St Rail

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Thommos Ledge

Thommos Ledge

Wilson Ledge

Wilson Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·