Skate spots near Lane Cove Skatepark

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

Blue Bar

Blue Bar

Mental Rail

Mental Rail

Ryde Rails

Ryde Rails

Metal Cap Ledge

Metal Cap Ledge

Snap Gap

Snap Gap

White 7

White 7

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Radio 6

Radio 6

Brick 6

Brick 6

Minolta Ledge

Minolta Ledge

S-Rail

S-Rail

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Telsta Bank

Telsta Bank

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Foxton Gap

Foxton Gap

Uni 5

Uni 5

Planter Box 8

Planter Box 8

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Girls Pit

Girls Pit

Rhodes Long 3

Rhodes Long 3

Ried Gap

Ried Gap

Waters Edge

Waters Edge

Balmain 11

Balmain 11

Rex St Rail

Rex St Rail

Ronald St Ledge

Ronald St Ledge

John Whitton

John Whitton

Rider Spot

Rider Spot

Crete Banks

Crete Banks

Dawes Point

Dawes Point

Bridge Banks

Bridge Banks

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Thommos Ledge

Thommos Ledge

Fivedock Drains

Fivedock Drains

Longs Lane Rail

Longs Lane Rail

Hickson Gap

Hickson Gap

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·