Skate spots near Taralga Skate Park

Pejar Dam

Pejar Dam

Hospital Kicker

Hospital Kicker

OMF Kicker

OMF Kicker

Garden Curb

Garden Curb

steep bank

steep bank

Stapels Ledge

Stapels Ledge

roof gaps

roof gaps

Pleasant rail

Pleasant rail

Bally Dam.

Bally Dam.

gong flat gaps

gong flat gaps

"brothel" gap

Mavericks DIY

Mavericks DIY

Bow Bowing Ditch

Bow Bowing Ditch

Smith Ledge

Smith Ledge

Kiosk Rail

Kiosk Rail

oileys

oileys

shit banks

shit banks

Airds Road Ditch

Airds Road Ditch

Cream Rail

Cream Rail

Blaxland Banks

Blaxland Banks

Buttenshaw Rail

Buttenshaw Rail

Industrial Drains

Industrial Drains

Wycliffe Rail

Wycliffe Rail

Gunners Berg

Gunners Berg

Penrith Station

Penrith Station

Casey Banks

Casey Banks

Spenside

Spenside

Spence Drains

Spence Drains

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

DHC

DHC

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Dickson Drains

Dickson Drains

Lyneham Pyramids

Lyneham Pyramids

Mac House Rail

Mac House Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

Dunlop Curbs

Dunlop Curbs

Woodward Kink

Woodward Kink

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Jarrods Ledge

Jarrods Ledge

Belco Double set

Belco Double set

UC Res Rail

UC Res Rail

Charny Wooden Rail

Charny Wooden Rail

Resi Rail

Resi Rail

SWOW Rail

SWOW Rail

UC Rail

UC Rail

Wallride bus stop

Wallride bus stop

Pedder Ditch

Pedder Ditch

Park Ledge

Park Ledge

Church Bank

Church Bank

Underpass Ledge

Underpass Ledge

Lonsdale St

Lonsdale St

UC Kink

UC Kink

Belco Blue

Belco Blue

Braidwood DIY

Braidwood DIY

Majura Wall Banker

Majura Wall Banker

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

Northbourne Bank

Northbourne Bank

ACTEW Black Rail

ACTEW Black Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·