Skate spots near Rye Skate Park

Rye Bench Spots

Rye Bench Spots

Ferry Kicker

Ferry Kicker

Harbour Rail

Harbour Rail

Rip View Rail

Rip View Rail

Bowlo Bank

Bowlo Bank

Coffey Ledges

Coffey Ledges

Telstra

Telstra

Smash Pipes

Smash Pipes

Aldebaran Ditch

Aldebaran Ditch

Discount Gap

Discount Gap

Chinamans

Chinamans

Footy Spot

Footy Spot

Netball Ledges

Netball Ledges

John Dory Rail

John Dory Rail

Tipgap

Tipgap

The Terrace Rail

The Terrace Rail

Grove Beach Bump

Grove Beach Bump

Lake Curbs

Lake Curbs

Kingston Rail

Kingston Rail

Bellarine Slappy

Bellarine Slappy

Potato Shed Kink

Potato Shed Kink

Uniting Rail

Uniting Rail

Drysdale Bank

Drysdale Bank

Port Banks

Port Banks

Port Mini Ledge

Port Mini Ledge

Tennis Kicker

Tennis Kicker

Leopold Ledge

Leopold Ledge

Netball Stairs

Netball Stairs

Boundary Ditch

Boundary Ditch

2 stair ledge

2 stair ledge

Fischer Ledge

Fischer Ledge

Blunt Ledge

Blunt Ledge

Torquay 2 Block

Torquay 2 Block

Supa Curb

Supa Curb

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Head Space

Head Space

LC DIY

LC DIY

Cuthberts

Cuthberts

G High 5 Block

G High 5 Block

Centra Overrail

Centra Overrail

Verner St Bank

Verner St Bank

upledge

upledge

Alley Cats Curbs

Alley Cats Curbs

Westfield Bank

Westfield Bank

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

Waterfront Banks

Waterfront Banks

GMHBA Gap

GMHBA Gap

Rheingold Ledges

Rheingold Ledges

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·