Skate spots near Balmoral Skate Park

Wonga Rail

Wonga Rail

Sydney Rd Rail

Sydney Rd Rail

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Crete Banks

Crete Banks

Bridge Bank

Bridge Bank

Snap Gap

Snap Gap

Planter Box 8

Planter Box 8

Lilly Pads

Lilly Pads

Dawes Point

Dawes Point

Bridge Banks

Bridge Banks

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Hickson Gap

Hickson Gap

Girls Pit

Girls Pit

Stopper Bank

Stopper Bank

Mac Boardy

Mac Boardy

Museum Rail

Museum Rail

Museum Overrail

Museum Overrail

Martin Place 9

Martin Place 9

Hyde Park

Hyde Park

GK Flat Bar

GK Flat Bar

GK Gap

GK Gap

Hotel Bank

Hotel Bank

Longs Lane Rail

Longs Lane Rail

Genesis Rail

Genesis Rail

Bond St 6

Bond St 6

King Slappy Bar

King Slappy Bar

Black Bank

Black Bank

Cross Pub Ledge

Cross Pub Ledge

Essex Rail

Essex Rail

Cross Stairs

Cross Stairs

Mort Manny Pad

Mort Manny Pad

Burton Bank

Burton Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·