Skate spots near roof gaps

Marina Bank

Marina Bank

steep bank

steep bank

oileys

oileys

gong flat gaps

gong flat gaps

"brothel" gap

Mavericks DIY

Mavericks DIY

Smith Ledge

Smith Ledge

shit banks

shit banks

Kiosk Rail

Kiosk Rail

Pleasant rail

Pleasant rail

Bally Dam.

Bally Dam.

Coles Double

Coles Double

Austinmer Bank

Austinmer Bank

Imperial Rail

Imperial Rail

Kickin Inn Bars

Kickin Inn Bars

Windowsill gap

Windowsill gap

Beach Ledge

Beach Ledge

The Pavilion

The Pavilion

Ruby

Ruby

Boatshed Rail

Boatshed Rail

Gymea North Rail

Gymea North Rail

Bellingara Rail

Bellingara Rail

Grey Bar

Grey Bar

Warraba Rail

Warraba Rail

Warraba Stairs

Warraba Stairs

Mavis Hip

Mavis Hip

Morgan St Rail

Morgan St Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Beach Ledge

Beach Ledge

Anzac Double

Anzac Double

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Muddy Creek

Muddy Creek

Hunt Rail

Hunt Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·