Skate spots near Cop Shop Ledge

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

Black Rail

Black Rail

Court Rail

Court Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

Three Bench

Three Bench

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Court Kicker

Court Kicker

Triple Black

Triple Black

London Ledge

London Ledge

Museum Bumps

Museum Bumps

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Customs Rail

Customs Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

SWOW Rail

SWOW Rail

The Wave

The Wave

Reid Rail

Reid Rail

ANU Kicker

ANU Kicker

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

Lonsdale St

Lonsdale St

Akuna Black

Akuna Black

Science Stairs

Science Stairs

Barrine Bin

Barrine Bin

Red Bank

Red Bank

Mirror Bank

Mirror Bank

Black Bank

Black Bank

Aiatsis Ledges

Aiatsis Ledges

ANU Ledge

ANU Ledge

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

Black Banks

Black Banks

Adventist

Adventist

Drill Hall

Drill Hall

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·