Skate spots near Mac House Rail

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

DHC

DHC

Lonsdale St

Lonsdale St

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Black Rail

Black Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Court Rail

Court Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

SWOW Rail

SWOW Rail

Dickson Drains

Dickson Drains

CSIRO Banks

CSIRO Banks

ANU Kicker

ANU Kicker

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Court Kicker

Court Kicker

Akuna Black

Akuna Black

Science Stairs

Science Stairs

Triple Black

Triple Black

ANU Ledge

ANU Ledge

Customs Rail

Customs Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

Reid Rail

Reid Rail

Three Bench

Three Bench

Barrine Bin

Barrine Bin

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·