Skate spots near Magistrates Gap

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

Black Rail

Black Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Court Rail

Court Rail

Customs Rail

Customs Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

Three Bench

Three Bench

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Court Kicker

Court Kicker

Triple Black

Triple Black

London Ledge

London Ledge

Acton Park Rail

Acton Park Rail

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

SWOW Rail

SWOW Rail

Reid Rail

Reid Rail

ANU Kicker

ANU Kicker

Lonsdale St

Lonsdale St

Akuna Black

Akuna Black

Science Stairs

Science Stairs

Barrine Bin

Barrine Bin

Casino Outrail

Casino Outrail

ANU Ledge

ANU Ledge

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

Black Banks

Black Banks

Adventist

Adventist

Drill Hall

Drill Hall

Museum Bumps

Museum Bumps

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·