Skate spots near Gundagai Skatepark

Morrow St Rail

Morrow St Rail

Generocity Bank

Generocity Bank

Kippax Ledges

Kippax Ledges

Dunlop Curbs

Dunlop Curbs

Holt Curbs

Holt Curbs

Holt Stairs

Holt Stairs

Holt Church Gap

Holt Church Gap

Spenside

Spenside

Jamo Rail

Jamo Rail

MTP

MTP

Tax Hip

Tax Hip

Park Ledge

Park Ledge

Church Bank

Church Bank

Underpass Ledge

Underpass Ledge

Belco Blue

Belco Blue

UC Res Rail

UC Res Rail

Resi Rail

Resi Rail

UC Rail

UC Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

UC Kink

UC Kink

Casey Banks

Casey Banks

Cams School

Cams School

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

Scrivener Dam

Scrivener Dam

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Fisher Shops

Fisher Shops

Spot X

Spot X

Yellow Rail

Yellow Rail

Insane-o

Insane-o

Gunners Berg

Gunners Berg

Insanos

Insanos

CSIRO Banks

CSIRO Banks

Curtin Ditch

Curtin Ditch

Bowen Bank

Bowen Bank

Adobe Bank

Adobe Bank

Metal Ledge

Metal Ledge

Marist Shot gun

Marist Shot gun

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Pedder Ditch

Pedder Ditch

ANU Kicker

ANU Kicker

CIT Ledges

CIT Ledges

Woden Curb

Woden Curb

Science Stairs

Science Stairs

Education Bank

Education Bank

Shell Bank

Shell Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·