Skate spots near Sunbury Bowl

Avis Hip

Avis Hip

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Caroline Thing

Caroline Thing

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Executive Bank

Executive Bank

Blue Ledge

Blue Ledge

Furlong Bank

Furlong Bank

Melton Drains

Melton Drains

Park St Gap

Park St Gap

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

Cons Ditch

Cons Ditch

Backass Pipes

Backass Pipes

L Ditch

L Ditch

Moreland Bank

Moreland Bank

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Hospital Thing

Hospital Thing

Hermans ledge

Hermans ledge

Bridge Barrier

Bridge Barrier

Brooklyn Pipes

Brooklyn Pipes

Droop St Ledge

Droop St Ledge

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Shop Ledges

Shop Ledges

Ponds Bank

Ponds Bank

De Chene 10

De Chene 10

Brooklyn

Brooklyn

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Wilson St Ledges

Wilson St Ledges

UNO DIY

UNO DIY

Flower Banks

Flower Banks

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Normandy Bank

Normandy Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Gap to Aircon

Gap to Aircon

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·