Skate spots near Wallan Skatepark

Bush Ledge

Bush Ledge

Avis Hip

Avis Hip

St Mary's ledges

St Mary's ledges

La trove UNi

La trove UNi

Park St Gap

Park St Gap

Library Ledge

Library Ledge

Industrial Bank

Industrial Bank

Executive Bank

Executive Bank

Industrial Gap

Industrial Gap

Bell St Stoop

Bell St Stoop

De Chene 10

De Chene 10

UNO DIY

UNO DIY

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

NMIT double set

NMIT double set

Moreland Bank

Moreland Bank

Pipe Rail

Pipe Rail

Ponds Bank

Ponds Bank

Beavers Rail

Beavers Rail

Grass Gap

Grass Gap

Hermans ledge

Hermans ledge

Bulleen Banks

Bulleen Banks

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Frank Hubba

Frank Hubba

Church Hubba

Church Hubba

Church Gap

Church Gap

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Cons Ditch

Cons Ditch

Furlong Bank

Furlong Bank

Station Rail

Station Rail

Neil St Rail

Neil St Rail

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Neill St Gap

Neill St Gap

Fitzy Plaza

Fitzy Plaza

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Lincoln Square

Lincoln Square

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·