Skate spots near LEDGE / MANNY Glebe Park

SAP Manual Pad

SAP Manual Pad

Customs Rail

Customs Rail

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

Akuna Black

Akuna Black

Casino Outrail

Casino Outrail

London Ledge

London Ledge

Bailey's Corner

Bailey's Corner

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

Back Dock Rail

Back Dock Rail

Black Rail

Black Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Court Rail

Court Rail

Ferry Rail

Ferry Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

Magistrates Gap

Magistrates Gap

SWOW Rail

SWOW Rail

Reid Rail

Reid Rail

Creswell Rail

Creswell Rail

ASIO Ledges

ASIO Ledges

ASIO Banks

ASIO Banks

Three Bench

Three Bench

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Lonsdale St

Lonsdale St

Court Kicker

Court Kicker

Barrine Bin

Barrine Bin

Triple Black

Triple Black

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

Bunda St Ledge

Bunda St Ledge

Black Banks

Black Banks

Adventist

Adventist

Drill Hall

Drill Hall

Museum Bumps

Museum Bumps

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·