Skate spots near Visy Kicker Rail

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Sunshine Kicker

Sunshine Kicker

L Ditch

L Ditch

Furlong Bank

Furlong Bank

Cons Ditch

Cons Ditch

Brooklyn

Brooklyn

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Flower Banks

Flower Banks

Hermans ledge

Hermans ledge

Ghost town 9

Ghost town 9

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Executive Bank

Executive Bank

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Gap to Aircon

Gap to Aircon

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Newquay Ledges

Newquay Ledges

Ponds Bank

Ponds Bank

Caroline Thing

Caroline Thing

Grass Curb

Grass Curb

Stairs Kicker

Stairs Kicker

White Planter

White Planter

Docklands Curb

Docklands Curb

Costco

Costco

Black Bench

Black Bench

Reds Banks

Reds Banks

U Thing

U Thing

The Egg

The Egg

Medical Bar

Medical Bar

Bank Stairs

Bank Stairs

Webb Bridge

Webb Bridge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·