Skate spots near Hampshire Kicker

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

L Ditch

L Ditch

Cons Ditch

Cons Ditch

Furlong Bank

Furlong Bank

CRT Bank

CRT Bank

Brooklyn

Brooklyn

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Skyline Hubba

Saigon Wallie

Saigon Wallie

Hyde Ledges

Hyde Ledges

Hyde St Kink

Hyde St Kink

Uni Stairs

Uni Stairs

Recyclers Ditch

Recyclers Ditch

Gottliebsen

Gottliebsen

River Manny

River Manny

Flower Banks

Flower Banks

Hermans ledge

Hermans ledge

Ghost town 9

Ghost town 9

Debney Banks

Debney Banks

Orange B ar

Orange B ar

Executive Bank

Executive Bank

Ponds Bank

Ponds Bank

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Gap to Aircon

Gap to Aircon

Langford Gap

Langford Gap

Reds Banks

Reds Banks

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Newquay Ledges

Newquay Ledges

Moreland Bank

Moreland Bank

Park St Gap

Park St Gap

Caroline Thing

Caroline Thing

Grass Curb

Grass Curb

Stairs Kicker

Stairs Kicker

White Planter

White Planter

Docklands Curb

Docklands Curb

Costco

Costco

Black Bench

Black Bench

Rainbow Bank

Rainbow Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·