Skate spots near Deakin Rail

Sarah's Ledge

Sarah's Ledge

Waurn Bank

Waurn Bank

West Rest

West Rest

Cuthberts

Cuthberts

Supa Curb

Supa Curb

Chilswell Ledge

Chilswell Ledge

Cement Works

Cement Works

beaurepairs

beaurepairs

Hotel Wallie

Hotel Wallie

Woolworths Bar

Woolworths Bar

LC DIY

LC DIY

Five bank

Five bank

upledge

upledge

bridge wallride

bridge wallride

Westfield Bank

Westfield Bank

Kicker Gap

Kicker Gap

Deakin

Deakin

Delta Gap

Delta Gap

Railway Rail

Railway Rail

Water Front

Water Front

Rusty Ledge

Rusty Ledge

GMHBA Gap

GMHBA Gap

SGO Dock

SGO Dock

Pier Ledge

Pier Ledge

Pier Rainbow

Pier Rainbow

Meyers Stoop

Meyers Stoop

Barwon Ledge

Barwon Ledge

Police Stoop

Police Stoop

Costa Ledge

Costa Ledge

Malop Bank

Malop Bank

Malop Ledge

Malop Ledge

Malop St Ledges

Malop St Ledges

James St Ledge

James St Ledge

Ford Ledge

Ford Ledge

Head Space

Head Space

Cuzens Ledge

Cuzens Ledge

Fire Gap

Fire Gap

Market Bumps

Market Bumps

Car Park Wallie

Car Park Wallie

Rough Bank

Rough Bank

Double Barrel

Double Barrel

Bookshelf Curb

Bookshelf Curb

Old Ledge

Old Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·