Skate spots near Durham Flat Bar

Rockdale 9

Rockdale 9

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Mavis Hip

Mavis Hip

Ledge Mania

Ledge Mania

Muddy Creek

Muddy Creek

Avenal Rail

Avenal Rail

Hunt Rail

Hunt Rail

Warraba Rail

Warraba Rail

Ruby

Ruby

Grey Bar

Grey Bar

Recycle Kicker

Recycle Kicker

John St Jam

John St Jam

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Brickworks Bank

Brickworks Bank

Metro Blocks

Metro Blocks

The Pavilion

The Pavilion

Leichardt Public

Leichardt Public

Fivedock Drains

Fivedock Drains

Seniors Bar

Seniors Bar

Wilson Ledge

Wilson Ledge

Beach Ledge

Beach Ledge

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Fernside Bank

Fernside Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·