Skate spots near Kerang Skate Park

Park Rail

Park Rail

Park Gap

Park Gap

Art Rails

Art Rails

Vahland Ledges

Vahland Ledges

Oval Ledges

Oval Ledges

Bath Lane Planters

Bath Lane Planters

Legal Bar

Legal Bar

Town Hall Stage

Town Hall Stage

ASR Bank

ASR Bank

Snooze Ledge

Snooze Ledge

Double Bank

Double Bank

Manny Bank

Manny Bank

Council Ledge

Council Ledge

Anglican Rail

Anglican Rail

Seven Creeks Thing

Seven Creeks Thing

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Ararat Oval

Ararat Oval

Gong Gong

Gong Gong

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Backass Pipes

Backass Pipes

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Melton Long Ledge

Melton Long Ledge

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Streatham Rail

Streatham Rail

Blue Ledge

Blue Ledge

Avis Hip

Avis Hip

Caroline Thing

Caroline Thing

Jet Base

Jet Base

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Rail Trail Bank

Rail Trail Bank

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Pink Banks

Pink Banks

Executive Bank

Executive Bank

Bush Ledge

Bush Ledge

Gottliebsen

Gottliebsen

Rover Rail

Rover Rail

Park St Gap

Park St Gap

Hurstbridge Bank

Hurstbridge Bank

Res Library Ledges

Res Library Ledges

La trove UNi

La trove UNi

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Industrial Bank

Industrial Bank

Library Ledge

Library Ledge

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

Industrial Kicker

Industrial Kicker

Industrial Gap

Industrial Gap

Korong Flat Bar

Korong Flat Bar

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·