Skate spots near Domayne Ledge

John St Jam

John St Jam

Green Square

Green Square

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Odea Gap

Odea Gap

Sam Sing Ledge

Sam Sing Ledge

Fernside Bank

Fernside Bank

Park Bank

Park Bank

Matron Ledge

Matron Ledge

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Watchful Rail

Watchful Rail

Archibald Ledge

Archibald Ledge

Balfour Rail

Balfour Rail

Uni Over Rail

Uni Over Rail

Amelia Ledge

Amelia Ledge

Amelia Benches

Amelia Benches

Alison Park

Alison Park

Black Ledge

Black Ledge

Henry Deane

Henry Deane

Oval Wallride

Oval Wallride

Boys Rail

Boys Rail

Tower Bank

Tower Bank

Samuel Kink

Samuel Kink

Barlow Manny

Barlow Manny

Uni Bank

Uni Bank

Uni Bank

Uni Bank

Hyde Park

Hyde Park

Crown Rail

Crown Rail

Dog Piss Park

Dog Piss Park

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·