Skate spots near Mavis Hip

Hunt Rail

Hunt Rail

Rockdale 9

Rockdale 9

Hoyts Bank

Hoyts Bank

Seniors Bar

Seniors Bar

Ruby

Ruby

Bellingara Rail

Bellingara Rail

Bay St Dtich

Bay St Dtich

Muddy Creek

Muddy Creek

Yagoona

Yagoona

Ledge Mania

Ledge Mania

Rowe Pipes

Rowe Pipes

The Pavilion

The Pavilion

Avenal Rail

Avenal Rail

Grey Bar

Grey Bar

Yellow Stairs

Yellow Stairs

Foxs Benches

Foxs Benches

Fivedock Drains

Fivedock Drains

Recycle Kicker

Recycle Kicker

Queen St Rail

Queen St Rail

Metro Blocks

Metro Blocks

Down Manny Pad

Down Manny Pad

Leichardt Public

Leichardt Public

Alice St Rail

Alice St Rail

John St Jam

John St Jam

Brickworks Bank

Brickworks Bank

Maccas Kickers

Maccas Kickers

Wilson Ledge

Wilson Ledge

Olympic Bank

Olympic Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·