Skate spots near Kennards Rail

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

DHC

DHC

Gunners Berg

Gunners Berg

Pedder Ditch

Pedder Ditch

Thynne Ledge

Thynne Ledge

SWOW Rail

SWOW Rail

UC Rail

UC Rail

Lonsdale St

Lonsdale St

UC Kink

UC Kink

Black Banks

Black Banks

Adventist

Adventist

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

UC Res Rail

UC Res Rail

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Black Rail

Black Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Court Rail

Court Rail

Customs Rail

Customs Rail

Junkie Banks

Junkie Banks

MTP

MTP

Resi Rail

Resi Rail

Tax Hip

Tax Hip

CSIRO Banks

CSIRO Banks

ANU Kicker

ANU Kicker

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·