Skate spots near Cohuna Skatepark

Art Rails

Art Rails

Seven Creeks Thing

Seven Creeks Thing

Gong Gong

Gong Gong

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Ararat Oval

Ararat Oval

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Backass Pipes

Backass Pipes

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Avis Hip

Avis Hip

Blue Ledge

Blue Ledge

Melton Drains

Melton Drains

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Bush Ledge

Bush Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Executive Bank

Executive Bank

Park St Gap

Park St Gap

Furlong Bank

Furlong Bank

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Industrial Bank

Industrial Bank

La trove UNi

La trove UNi

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Cons Ditch

Cons Ditch

Moreland Bank

Moreland Bank

De Chene 10

De Chene 10

Library Ledge

Library Ledge

Northland 16 Rail

Northland 16 Rail

Industrial Kicker

Industrial Kicker

Industrial Gap

Industrial Gap

Sunshine Curb

Sunshine Curb

Visy Over Rail

Visy Over Rail

Hampshire Kicker

Hampshire Kicker

UNO DIY

UNO DIY

Korong Flat Bar

Korong Flat Bar

Hermans ledge

Hermans ledge

Albert St Ledge

Albert St Ledge

Ponds Bank

Ponds Bank

Kool Kidz Hubba

Kool Kidz Hubba

Normandy Bank

Normandy Bank

Graf Wallride

Graf Wallride

Yellow Bar

Yellow Bar

Drain bar

Drain bar

Albert St Rail

Albert St Rail

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·