Skate spots near Cohuna Skatepark

Park Rail

Park Rail

Park Gap

Park Gap

Oval Ledges

Oval Ledges

Art Rails

Art Rails

ASR Bank

ASR Bank

Snooze Ledge

Snooze Ledge

Vahland Ledges

Vahland Ledges

Legal Bar

Legal Bar

Double Bank

Double Bank

Manny Bank

Manny Bank

Seven Creeks Thing

Seven Creeks Thing

Anglican Rail

Anglican Rail

Council Ledge

Council Ledge

Gong Gong

Gong Gong

St Johns Rail

St Johns Rail

Spoils Ledge

Spoils Ledge

Armstong Ledge

Armstong Ledge

Flower Ledge

Flower Ledge

Grant St Rail

Grant St Rail

Gason Bank

Gason Bank

Chinese Rail

Chinese Rail

Subway Bars

Subway Bars

Ararat Oval

Ararat Oval

ANZ Rail

ANZ Rail

Fedeation Rail

Fedeation Rail

Melton Stage

Melton Stage

Melton Wallie

Melton Wallie

Backass Pipes

Backass Pipes

Water Tank Gap

Water Tank Gap

Avis Hip

Avis Hip

Blue Ledge

Blue Ledge

Rail Trail Bank

Rail Trail Bank

Jet Base

Jet Base

Melton Drains

Melton Drains

Pink Banks

Pink Banks

Caroline Thing

Caroline Thing

Yellow Ledge

Yellow Ledge

Slices Rail

Slices Rail

Bush Ledge

Bush Ledge

Ring Road Ledge

Ring Road Ledge

Rover Rail

Rover Rail

Executive Bank

Executive Bank

Park St Gap

Park St Gap

Gottliebsen

Gottliebsen

Hurstbridge Bank

Hurstbridge Bank

Library Banks

Library Banks

Furlong Bank

Furlong Bank

Res Library Ledges

Res Library Ledges

St Mary's ledges

St Mary's ledges

Industrial Bank

Industrial Bank

La trove UNi

La trove UNi

Bell St Stoop

Bell St Stoop

Cons Ditch

Cons Ditch

Moreland Bank

Moreland Bank

De Chene 10

De Chene 10

Library Ledge

Library Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·