Skate spots near Hospital Rail

Hospital Kicker

Hospital Kicker

Goulburn Ledges

Goulburn Ledges

OMF Kicker

OMF Kicker

Pejar Dam

Pejar Dam

Gunners Berg

Gunners Berg

Casey Banks

Casey Banks

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Dickson Drains

Dickson Drains

Spenside

Spenside

DHC

DHC

Spence Drains

Spence Drains

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

Braidwood DIY

Braidwood DIY

Lyneham Pyramids

Lyneham Pyramids

Mac House Rail

Mac House Rail

Pedder Ditch

Pedder Ditch

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

Northbourne Bank

Northbourne Bank

Jarrods Ledge

Jarrods Ledge

Alinga St Double

Alinga St Double

Bailey's Corner

Bailey's Corner

SAP Manual Pad

SAP Manual Pad

Back Dock Rail

Back Dock Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Defence Ledges

Defence Ledges

Hanger Ledge

Hanger Ledge

Health Wall ride

Health Wall ride

Junkie Banks

Junkie Banks

SWOW Rail

SWOW Rail

UC Rail

UC Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

Creswell Rail

Creswell Rail

Blue Bar

Blue Bar

Myer Ledge

Myer Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Lonsdale St

Lonsdale St

Akuna Black

Akuna Black

UC Kink

UC Kink

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Casino Outrail

Casino Outrail

Mini Mort Ledge

Mini Mort Ledge

Bunda St Ledge

Bunda St Ledge

Black Banks

Black Banks

ACTEW Black Rail

ACTEW Black Rail

Acton Park Rail

Acton Park Rail

Belco Double set

Belco Double set

Civic Rail #1

Civic Rail #1

Civic Rail #2

Civic Rail #2

UC Res Rail

UC Res Rail

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Belco Triple Set

Belco Triple Set

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·