Skate spots near Gunning Skatepark1

Pejar Dam

Pejar Dam

OMF Kicker

OMF Kicker

Casey Banks

Casey Banks

Gunners Berg

Gunners Berg

Spenside

Spenside

Spence Drains

Spence Drains

Luke Drain Spot

Luke Drain Spot

Dunlop Curbs

Dunlop Curbs

Sanctuary Gap

Sanctuary Gap

Belco Double set

Belco Double set

UC Res Rail

UC Res Rail

DHC

DHC

Holt Church Gap

Holt Church Gap

Resi Rail

Resi Rail

UC Rail

UC Rail

UC Slappy Curb

UC Slappy Curb

Dickson Drains

Dickson Drains

Underpass Ledge

Underpass Ledge

UC Kink

UC Kink

Belco Blue

Belco Blue

Thynne Ledge

Thynne Ledge

Belco Triple Set

Belco Triple Set

Kippax Ledges

Kippax Ledges

Mac House Rail

Mac House Rail

MTP

MTP

Tax Hip

Tax Hip

Drains - Higgins

Drains - Higgins

Holt Curbs

Holt Curbs

Pedder Ditch

Pedder Ditch

Park Ledge

Park Ledge

Holt Stairs

Holt Stairs

Church Bank

Church Bank

Jamo Rail

Jamo Rail

Lonsdale St

Lonsdale St

Lowanna Ramp

Lowanna Ramp

Bailey's Corner

Bailey's Corner

ANU Long Rail

ANU Long Rail

Back Dock Rail

Back Dock Rail

Old Chess Pit

Old Chess Pit

Junkie Banks

Junkie Banks

Merry Ledges

Merry Ledges

SWOW Rail

SWOW Rail

CSIRO Banks

CSIRO Banks

ANU Kicker

ANU Kicker

Ramp Ledge

Ramp Ledge

Health Slappy

Health Slappy

Science Stairs

Science Stairs

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·