Skate spots near Mt Barker Skate Park

Panarama

Panarama

Race Course 4

Race Course 4

Firle Gap

Firle Gap

Church 11

Church 11

Bump to Ledge

Bump to Ledge

PAC 12

PAC 12

Aurora

Aurora

White Rail

White Rail

Zoo Up-ledge

Zoo Up-ledge

5 Stair Footpath

5 Stair Footpath

High ledge

High ledge

Goodwood Tunnel

Goodwood Tunnel

Victoria Square

Victoria Square

Parliament Ledge

Parliament Ledge

South Road Drain

South Road Drain

Green Ledges

Green Ledges

St Agnes Primary

St Agnes Primary

Modbury Roll In

Modbury Roll In

Tea Tree Plaza

Tea Tree Plaza

Gillies Banks

Gillies Banks

Green Bench

Green Bench

Tab Overrail

Tab Overrail

Prospect 6 Stair

Prospect 6 Stair

GU Ledges

GU Ledges

Milton Curbs

Milton Curbs

Enfield Ledges

Enfield Ledges

Wynn Vale Banks

Wynn Vale Banks

Airport Banks

Airport Banks

Moseley Bars

Moseley Bars

Military Banks

Military Banks

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·