Skate spots near Kalbar Skatepark

Healthwood Rail

Healthwood Rail

Lighthouse Bank

Lighthouse Bank

5 block

5 block

Juers St Bank

Juers St Bank

Getta Out Rail

Getta Out Rail

Getta Bar

Getta Bar

33 Rail

33 Rail

PC 9 Rail

PC 9 Rail

Beenleigh DIY

Beenleigh DIY

Small Stair Jump

Small Stair Jump

Jump n Grind

Jump n Grind

Fith Rail

Fith Rail

Kangaroo Ledge

Kangaroo Ledge

Hale st

Hale st

Main St Ledge

Main St Ledge

Botanic Rail

Botanic Rail

Roma Dunnies

Roma Dunnies

Hazchem Ledge

Hazchem Ledge

Creek St

Creek St

Queens Stairs

Queens Stairs

Eagle Double

Eagle Double

Eagle Double

Eagle Double

Edwards Bump

Edwards Bump

St Johns Rail

St Johns Rail

Barry Kicker

Barry Kicker

Hertson Overrail

Hertson Overrail

Longland ledges

Longland ledges

Ascot

Ascot

Yellow Overrail

Yellow Overrail

Amart rail

Amart rail

Nazaren Ledge

Nazaren Ledge

Archers Rail

Archers Rail

Link Bank

Link Bank

Bluebell Bank

Bluebell Bank

Bean n Leaf

Bean n Leaf

Monaco St

Monaco St

HOTA

HOTA

Downes Rail

Downes Rail

Old Coach

Old Coach

Flinders Red

Flinders Red

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·