Skate spots near Katherine Ledge

S-Rail

S-Rail

Snap Gap

Snap Gap

Leonards 6 Rail

Leonards 6 Rail

Leonards 8 Rail

Leonards 8 Rail

Sirius Bar

Sirius Bar

Orion Bar

Orion Bar

St Leonards 15

St Leonards 15

601 Wall Rail

601 Wall Rail

Planter Box 8

Planter Box 8

Girls Pit

Girls Pit

Ignatius Hubba

Ignatius Hubba

White 7

White 7

Mac Path Gap

Mac Path Gap

Hunters Hill 10

Hunters Hill 10

Minolta Ledge

Minolta Ledge

Mac Out Rail

Mac Out Rail

Crete Banks

Crete Banks

Blue Bar

Blue Bar

Keeks 14

Keeks 14

Mac 8 Rails

Mac 8 Rails

Uni 10

Uni 10

Hospital 8

Hospital 8

Radio 6

Radio 6

Uni 5

Uni 5

Brick 6

Brick 6

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Mental Rail

Mental Rail

Telsta Bank

Telsta Bank

Ryde Rails

Ryde Rails

Foxton Gap

Foxton Gap

Balmain 11

Balmain 11

Rock Gap

Rock Gap

Dawes Point

Dawes Point

Bridge Banks

Bridge Banks

Longs Lane Rail

Longs Lane Rail

Hickson Gap

Hickson Gap

Bridge Bank

Bridge Bank

Wonga Rail

Wonga Rail

Martin Place 9

Martin Place 9

Lilly Pads

Lilly Pads

Anzac Hubba

Anzac Hubba

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Thommos Ledge

Thommos Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·