Skate spots near Hickson Gap

Dawes Point

Dawes Point

Bridge Banks

Bridge Banks

MCA Rail

MCA Rail

Martin Place 9

Martin Place 9

Lilly Pads

Lilly Pads

Ezy Mark Kicker

Ezy Mark Kicker

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Bond St 6

Bond St 6

Black Bank

Black Bank

Stopper Bank

Stopper Bank

Mac Boardy

Mac Boardy

Essex Rail

Essex Rail

Bridge Bank

Bridge Bank

Mort Manny Pad

Mort Manny Pad

Museum Rail

Museum Rail

Museum Overrail

Museum Overrail

Deloitte Ledge

Deloitte Ledge

Farrer Place

Farrer Place

Hyde Park

Hyde Park

GK Flat Bar

GK Flat Bar

GK Gap

GK Gap

Hotel Bank

Hotel Bank

Darling Rails

Darling Rails

Crete Banks

Crete Banks

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·