Skate spots near Car Park Down Bar

Bond St 6

Bond St 6

Black Bank

Black Bank

Hyde Park

Hyde Park

Lilly Pads

Lilly Pads

Crown Rail

Crown Rail

Dog Piss Park

Dog Piss Park

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

GK Flat Bar

GK Flat Bar

GK Gap

GK Gap

Hotel Bank

Hotel Bank

Sydney Theatre

Sydney Theatre

Hickson Gap

Hickson Gap

Darling Rails

Darling Rails

Stopper Bank

Stopper Bank

Samuel Kink

Samuel Kink

Mac Boardy

Mac Boardy

Essex Rail

Essex Rail

Harris St Bank

Harris St Bank

Mort Manny Pad

Mort Manny Pad

Burton Bank

Burton Bank

Barlow Manny

Barlow Manny

Museum Rail

Museum Rail

Glass Bank

Glass Bank

Chinese Bank

Chinese Bank

Museum Overrail

Museum Overrail

Memorial Ledge

Memorial Ledge

Anzac DIY

Anzac DIY

MCA Rail

MCA Rail

Deloitte Ledge

Deloitte Ledge

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·