Skate spots near Samuel Kink

Crown Rail

Crown Rail

Dog Piss Park

Dog Piss Park

Hotel Bank

Hotel Bank

Taylor Square

Taylor Square

Burton Bank

Burton Bank

Hyde Park

Hyde Park

Oz Post Redfern

Oz Post Redfern

Carriage Ledge

Carriage Ledge

Black Ledge

Black Ledge

Henry Deane

Henry Deane

GK Flat Bar

GK Flat Bar

GK Gap

GK Gap

Sydney Theatre

Sydney Theatre

Boys Rail

Boys Rail

King Slappy Bar

King Slappy Bar

Cross Pub Ledge

Cross Pub Ledge

Cross Stairs

Cross Stairs

Barlow Manny

Barlow Manny

Uni Bank

Uni Bank

Glass Bank

Glass Bank

Chinese Bank

Chinese Bank

Lilly Pads

Lilly Pads

Dangar pl ledge

Dangar pl ledge

Watchful Rail

Watchful Rail

Odea Gap

Odea Gap

Bent Ledge

Bent Ledge

Young Benches

Young Benches

Tower Bank

Tower Bank

shop@skateboard.com.au · 1800 034 588·